Miljøgodkendelse - Aalborg Portland

Miljøcenter Århus har givet Aalborg Portland miljøgodkendelse til anvendelse af op til 10.000 tons slagger pr. år som midlertidigt underlag for Aalborg Portlands dybdegraver.

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har givet Aalborg Portland, Rørdalsvej 44, Postboks 165, 9100 Aalborg miljøgodkendelse til anvendelse af op til 10.000 tons slagger pr. år fra Herningværket og Aalestrup Kraftvarmeværk som midlertidigt underlag for Aalborg Portlands dybdegraver.
Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Århus er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.
Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98-100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.
En eventuel klage skal være hos:

Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
E-mail:
senest den 11. oktober 2007 kl. 16.00
Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet. Afgørelsen kan ses på Miljøcenterets hjemmeside  eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.
Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 8306 eller
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Aalborg Portland Miljøgodkendelse og bilag