Kemira Water Danmark A/S - tillæg til miljøgodkendelse

Miljøcenter Århus, har givet Kemira Water Danmark A/S, miljøgodkendelse til udvidelse af tankoplag og emballagelager til oplag af kemiske produkter.

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har givet Kemira Water Danmark A/S, G-Vej 3, 2300 København S miljøgodkendelse til udvidelse af tankoplag og emballagelager til oplag af kemiske produkter på virksomhedens afdeling på Jens Hjernøesvej 6-8 og 13, 8700 Horsens.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Århus er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
e-mail:
senest den 27. februar 2008 kl. 16.00.
Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret.
Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til:
Bente Jørgensen
tlf. nr. 72548258
e-mail:

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.