Herningværket - afgørelse om ikke vvm-pligt

Miljøcenter Århus har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet for etablering af anlæg.

Miljøministeriet Miljøcenter Århus har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af anlæg til fyring med træstøv på Herningværket, Miljøvej 6, 7400 Herning. I dag er hovedbrændslet naturgas og træflis. Værket ønsker at erstatte naturgas med træpiller, som formales til træstøv inden indfyring.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.
En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til:
Naturklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K
eller som e-post til
Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 1.oktober 2008.
Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.
Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares af:
Virksomhedskontoret
Ulla Seerup
Tlf.:  7254 8248
eller
Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.