Hamlet Protein A/S - tillæg til miljøgodkendelse

Miljøministeriet Miljøcenter Århus, har givet HAMLET
PROTEIN A/S miljøgodkendelse til etablering af en ekstra produktionslinje, en ny skorsten samt udvidelse af færdigvarelageret.

Miljøministeriet Miljøcenter Århus, har givet HAMLET
PROTEIN A/S, Saturnvej 51, 8700 Horsens miljøgodkendelse til etablering af en ekstra produktionslinje, en ny skorsten samt udvidelse af færdigvarelageret.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Århus er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.
Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelserne. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98-100.
Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
senest den 24. januar 2008 kl. 16.00.
Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet. Afgørelserne kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret.
Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares af:
Virksomhedskontoret
Dorte Storgaard Suikkannen
Tlf.: 72 54 82 49
eller via e-mail:
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.