DONG Energy, Glatved depot - afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøministeriet Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at DONG energy på deponeringsanlægget ved Glatved Strand, 8444 Balle fortsat kan modtage restprodukter fra røggasrensning på Studstrupværket, uden at der meddeles ændret miljøgodkendelse hertil. Sammensætningen af restproduktet er ændret som følge af emmissionsbegrænsende tiltag på Studstrupværket.

Miljøministeriet Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at DONG Energy på deponeringsanlægget ved Glatved Strand, 8444 Balle fortsat kan modtage restprodukter fra røggasrensning på Studstrupværket , uden at der meddeles ændret miljøgodkendelse hertil.

Sammensætningen af restproduktet er ændret som følge af emmissionsbegrænsende tiltag på Studstrupværket.

Afgørelsen kan også fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til:
Tlf. 72 54 82 94
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos: Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
senest den 1. april 2008 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.