Farmfood A/S - Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af kogeproces

Farmfood A/S har pr. mail af 11. september 2007 anmodet Miljøcenter Århus om tilladelse til, at ændre på den kogeproces, hvorved råvarerne bearbejdes på virksomheden.

Farmfood A/S, Havnevej 73, 9670 har pr. mail af 11. september 2007 anmodet Miljøcenter Århus om tilladelse til, at ændre på den kogeproces, hvorved råvarerne bearbejdes på virksomheden.

Afgørelse
Miljøcenter Århus vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens 1 § 33, stk. 1 , er derfor ikke nødvendig.

Oplysninger i sagen
Farmfood A/S ønsker at ændre på kogeprocessen på virksomheden. Den nuværende kogeproces forløber således:
2000 kg fjer fyldes i en koger og opvarmes til 130 0C i ca. 20 minutter. Herefter pumpes ca. 8000 kg blød råvare ind i kogeren, hvorefter det samlede indhold opvarmes til ca. 105 0C i ca. 20 minutter. Efter endt proces tømmes kogerne ud i en færdigvaretank, hvorefter varen afsættes som varm eller frossen vare.
Ansøgte proces forløber således:
2000 kg fjer fyldes i en koger og opvarmes til 130 0C i ca. 20 minutter. Herefter pumpes 500 l blod ind i kogeren sammen med 7500 kg blød affedtet råvare. Den samlede masse opvarmes til ca. 100 0C i ca. 20 minutter, hvorefter det vil blive tilført færdigvaretankene. Varen vil blive afsat varm eller frossen som hidtil.
Ændringen af processen består i at separere den bløde råvare i fedt og protein. Processen foregår ved, at den bløde råvare opvarmes til ca. 90 0C i et lukket system. Herefter ledes massen til en dekanter, som adskiller råvaren i en fedtfase, en limvandsfase og en proteinfase.

Fedtet ledes til færdigvaretanken og afsættes efterfølgende som ingrediens i petfood. Limvands- og proteinfasen tilføres kogerne som beskrevet ovenfor.
Fedtet vil blive lastet i biler i udleveringsrummet, hvor også den varme færdigvare lastes.
I forbindelse med procesændringen opføres i tilknytning til det eksisterende byggeri et 62 m 2 tanklager til opbevaring af fedt på virksomhedens nordlige side samt et tavlerum på 25 m 2 på virksomhedens vestlige side. Åndingsluft fra fedttanken ledes til det eksisterende lugtrenseanlæg.
Miljøcenterets vurdering
Det vurderes, at den ansøgte ændring af kogeprocessen på Farmfood A/S ikke vil give anledning til uacceptable bidrag til forurening af virksomhedens omgivelser.

Ændringen af kogeprocessen forventes ikke at give anledning til en væsentlig forøgelse af lugtemissionen fra virksomhedens afkast, idet der ikke ændres på sammensætningen og mængden af råvarer.
Ligeledes forventes den diffuse lugtemission i forbindelse med afhentning af produktet at forblive uændret, idet afhentningen af fedt foregår i det samme lukkede udleveringsrum som de øvrige produkter.
Det forudsættes, at lugtgrænseværdierne til omgivelserne, jf. vilkår 25 i virksomhedens miljøgodkendelse af 13. august 2003 kan overholdes.

Farmfood A/S forventer, at den ændrede kogeproces påbegyndes medio februar 2008. Med henvisning til vilkår 27 i miljøgodkendelsen af 13. august 2003 pålægges det hermed Farmfood A/S, ved måling og beregning, senest 15. april 2008, at dokumentere, at grænseværdierne for lugtemission jf. vilkår 25 fortsat er overholdt.
Bemærkninger til afgørelsen
Det vurderes, at den planlagte ændring ikke er i strid med vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelse af 13. august 2003, Miljøstyrelsens afgørelse i klage af 19. april 2004 samt vilkårsændring af miljøgodkendelse af 28. september 2005. Ændringen kan derfor ske uden miljøgodkendelse.
Klagevejledning og offentliggørelse
Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 påklages til Miljøklagenævnet af:

  • ansøgeren
  • enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • kommunalbestyrelsen
  • embedslægeinstitutionen
  • landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
  • lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

Afgørelsen vil blive annonceret i Vesthimmerlands Folkeblad den 7. november 2007.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
Klagen skal senest være modtaget den 5. december 2007.
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

Betingelser, mens en klage behandles
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.

Søgsmål
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter at afgørelsen er annonceret.
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse.