Energi Hobro Hydrogen A/S - afgørelse om påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder

Energi Randers er meddelt tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med etablering af Energi Hobro Hydrogen A/S.

Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Energi Randers kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med etablering af Energi Hobro Hydrogen A/S, Langelandsvej 11, 9500 Hobro, før der er givet en miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen kan ses på Miljøcenterets hjemmeside aar.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 82 04
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller senest den 5. januar 2009 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.