Lantmännen Danpo A/S, Aars - ansøgning samt tilladelse

Lantmännen Danpo A/S, Vestre Skovvej 3, 9600 Aars, har søgt om miljøgodkendelse til forøgelse af slagtekapaciteten fra 30 til 40 mil. kyllinger pr. år svarende til 160.000 kyllinger pr. døgn.
Udvidelsen omfatter tilbygning af ca. 3.700 etagemeter til det eksisterende slagteri. Derudover saneres eller ombygges nogle af slagteriets eksisterende bygninger.

Lantmännen Danpo A/S, Vestre Skovvej 3, 9600 Aars, har søgt om miljøgodkendelse til forøgelse af slagtekapaciteten fra 30 til 40 mil. kyllinger pr. år svarende til 160.000 kyllinger pr. døgn.

Udvidelsen omfatter tilbygning af ca. 3.700 etagemeter til det eksisterende slagteri. Derudover saneres eller ombygges nogle af slagteriets eksisterende bygninger.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 3 uger fra annonceringstidspunktet.
Enhver kan anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når det foreligger.
Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til:
Hans Weber
Tlf. 72 54 82 32
e-mail:
eller
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
e-mail:

Afgørelse om VVM-pligt

Miljøcenteret vurderer, at udvidelsen ikke får væsentlig indvirkning på miljøet. Den er derfor ikke omfattet af VVM-pligt jf VVM-bekendtgørelsens § 3, stk.2.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt visse landsdækkende organisationer, kan klage til Naturklagenævnet over VVM-afgørelsen.

En eventuel klage skal være hos:
Naturklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K
eller
senest den 27. marts 2008 kl. 16.00.

Tilladelse til bygge- og anlægsarbejder

Miljøcenteret har i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2 tilladt, at Lantmännen Danpo A/S påbegynder bygge- og anlægsarbejder som skitseret, før der foreligger miljøgodkendelse.

Enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen kan klage til Miljøklagenævnet over afgørelsen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
senest den 27. marts 2008 kl. 16.00.
Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret.
Evt. spørgsmål om afgørelsen besvares på
Tlf.  72 54 82 32
eller e-mail: