Danmark Protein - afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Arla Foods a.m.b.a., Danmark Protein, Sønderupvej 26, 6920 Videbæk, kan etablere nye afkast fra det eksisterende ventilationsanlæg ud i det fri.

ARLA Foods a.m.b.a., Danmark Protein, Sønderupvej 26, 6920 Videbæk.
Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Arla Foods a.m.b.a., Danmark
Protein, Sønderupvej 26, 6920 Videbæk, kan etablere nye afkast fra det eksisterende
ventilationsanlæg ud i det fri. Projektet ønskes gennemført for at forbedre arbejdsmiljøet på
virksomheden.

Læs hele afgørelsen:

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus vurderer, at etablering af nye afkast ikke vil
give anledning til uacceptable bidrag til forurening af virksomhedens omgivelser, hvorfor der ikke
meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.
Afgørelsen fås ved henvendelse til
Miljøcenteret.
Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til:
Virksomhedskontoret
Peter Holm
Tlf.: 72 54 82 61
E-mail:
Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.
En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
senest den 16. januar 2008 kl. 16.00.
Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.
Hvis sagen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.