Afgørelsen: Danish Crown Skive er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen

Afgørelse om, hvorvidt virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Danish Crown, Brårupgade 3, 7800 Skive Afgørelse om, hvorvidt virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 1 .
Miljøcenter Århus har den 25. maj 2007 modtaget anmeldelse fra Danish Crown Skive via Skive Kommune om et oplag af ammoniak på 19,0 tons ammoniak. Oplaget repræsenterer ifølge anmeldelsen driftsfyldningen i slagteriets to køleanlæg.
Afgørelse efter risikobekendtgørelsens § 1, stk. 4 Danish Crown, Brårupgade 3, 7800 Skive er ikke omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.
Baggrund for afgørelsen
I risikobekendtgørelsens § 1 stk. 2, nr. 2, litra b, fastsættes en særlig tærskelværdi på 5 tons for ammoniak i anlæg eller oplag, der ligger mindre end 200 m fra boligområder, institutioner eller tilsvarende arealanvendelse, hvor mange mennesker opholder sig.
Jf. Miljøstyrelsens fortolkningsbidrag af 27. august 2007 til risikobekendtgørelsen, skal et boligområde forstås som et område, hvor der opholder sig eller planlægges at opholde sig 150 personer eller mere. Som boligområde regnes også områder, som i kommune- eller lokalplan er udlagt til eller som faktisk anvendes til boligområde eller sommerhusområde, eller blandet bolig- og erhvervsområde med overvægt af boliger.
Institutioner skal forstås som typiske offentlige virksomheder som hospitaler, plejehjem, børnehaver, skoler og lignende med mindst 10 personer, som kræver særlig hjælp til at flytte sig.

Danish Crowns slagteri i Skive har en beholdning af ammoniak på mere end 5 tons, men virksomheden er beliggende i et erhvervsområde, hvor der kun er spredt boligbebyggelse. Der er i alt 29 beboede adresser indenfor 200 meter af virksomhedens ammoniakanlæg, svarende til mindre end 150 personer.


Figur 1: Inderste røde markering: Danish Crown, Skive (udstrækningen af de samlede ammoniakanlæg), Yderste røde ring: Den omgivende 200-meter zone, blå prikker: Boligbebyggelse indenfor 200-meter zonen.
Beliggende indenfor 200 meter fra virksomheden er også et beskyttet værk-sted BOMI. Skive Kommune har vurderet, at der på værkstedet er mindre end 10 personer, som kræver særlig hjælp til at flytte sig.

Miljøcenter Århus vurderer på denne baggrund, at Danish Crowns slagteri i Skive ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen.

Klagevejledning og søgsmål
Denne afgørelse vil blive annonceret i Skive Folkeblad Midt på Ugen den 19. september 2007 og kan ses på Miljøcenterets hjemmeside.

Afgørelsen
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af:

  • ansøgeren
  • enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • kommunalbestyrelsen
  • Sundhedsstyrelsen
  • landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
  • lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-retning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:

Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
E-mail:
Klagefristen udløber den 17. oktober 2007 kl. 16.00

Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljøgodkendelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

Søgsmål
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

1. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.