Cheminova A/S - Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøministeriet Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Cheminova A/S, Thyborønvej 78, 7673 Harboøre kan etablere et anlæg til fyring med brint, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Miljøministeriet Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Cheminova A/S, Thyborønvej 78, 7673 Harboøre kan etablere et anlæg til fyring med brint, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.
Cheminova A/S har udarbejdet en sikkerhedsrapport for brintfyringsanlægget. Sikkerhedsrapport og -niveau accepteres. Sikkerhedsrapporten er tilgængelig for aktindsigt, dog med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til:
Bente Jørgensen
72 54 82 35
E-mail:.dk

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
E-mail:

senest den 27. november 2007 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet. Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.