Cheminova A/S - afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøministeriet Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Cheminova A/S kan foretage udskiftning af en eksisterende 25 m3 ammoniaktank med en tank på 90 m3, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Miljøministeriet Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Cheminova A/S kan foretage udskiftning af en eksisterende 25 m3 ammoniaktank med en tank på 90 m3 , uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Cheminova A/S har ajourført sikkerhedsrapporten. Sikkerhedsrapport og -niveau accepteres. Sikkerhedsrapporten er tilgængelig for aktindsigt, dog med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses på Miljøcenterets hjemmeside www.aar.mim.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til:
Tlf. nr. 72 54 82 35
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen.

Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
senest den 29. april 2008 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.