Arla Foods amba, Brabrand Mejeri - tillæg til miljøgodkendelse

Arla Foods amba, Brabrand Mejeri, Gjellerupvej 105, Brabrand er meddelt miljøgodkendelse til etablering af ny naturgasfyret kedel.

Miljøministeriet Miljøcenter Århus, har givet Arla Foods amba, Brabrand Mejeri, Gjellurupvej 105, 8220 Brabrand miljøgodkendelse til etablering af en ny naturgasfyret kedel på 8 MW som erstatning for en eksisterende oliefyret kedel på 2,7 MW

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Århus er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt.
Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller senest den 5. januar 2009 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan ses på Miljøcenterets hjemmeside aar.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 82 04
eller e-mail:

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.