Arla Foods amba Brabrand Mejeri - Afgørelse, ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen

Arla Foods amba Brabrand Mejeri, Gjellerupvej 105, 8220 Brabrand - virksomheden er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen.

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har truffet afgørelse om, at Arla Foods amba Brabrand Mejeri, Gjellerupvej 105, 8220 Brabrand ikke er omfattet af bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Afgørelsen kan også fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelserne eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til:
tlf. 72 54 05 00
eller e-mail: .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
senest den 9. juli 2008 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.