BHJ A/S - Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder

BHJ A/S, Kornvej 1, Hobro - tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med etablering af ny proceslinje samt nyt pakkeri og lager.

Miljøcenter Århus har truffet afgørelse om, at BHJ A/S, Kornvej 1, 9500 Hobro kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med etablering af en ny proceslinje samt et nyt pakkeri og lager, før der er givet en miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen kan ses på Miljøcenterets hjemmeside www.aar.mim.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.
Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 82 49
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
senest den 5. august 2008 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.