ARLA Svenstrup - miljøgodkendelse til opstilling af ny supplerende kedel

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at ARLA Foods a.m.b.a., AKAFA kan opstille og tage en ny supplerende kedel i brug.

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at ARLA Foods a.m.b.a., AKAFA, Svenstrup Skolevej 25, 9230 Svenstrup J., kan opstille og tage en ny supplerende kedel i brug.
Den nye kedel er planlagt som ekstra kedel i tilfælde af service, driftsstop m.v. på de eksisterende kedler. Kedlen er således ikke planlagt anvendt til produktionsudvidelse.

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret.
Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til:
Virksomhedskontoret
Peter Holm
Tlf.: 72 54 82 61
E-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.
En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Eller pr. e-mail:
senest den 30. januar 2008 kl. 16.00.
Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet. Hvis sagen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.