Arla Foods Amba Troldhede Mejeri - ikke omfattet af risikobekendtgørelsen

Miljøministeriet Miljøcenter Århus har truffet afgørelse om, at Arla Foods amba Troldhede Mejeri ikke er omfattet af bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Miljøministeriet Miljøcenter Århus har truffet afgørelse om, at Arla Foods amba Troldhede Mejeri, Industrivej 1, Troldhede, 6920 Videbæk ikke er omfattet af bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret.
Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til:
Virksomhedskontoret
Benedikte Vandsø Christensen
Tlf.: 72 54 83 08
eller e-mail:
Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.
En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
senest den 16. januar 2008.
Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.