Arla Foods Amba - Miljøgodkendelse af produktionsudvidelse og afgørelse om at virksomheden ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen

Miljøcenter Århus, har givet Arla Foods Amba Holstebro Mejeri og Holstebro Flødeost miljøgodkendelse til at øge produktionen. Der gives tilladelse til opførelse af kølelager og containerbygning.

Miljøministeriet Miljøcenter Århus, har givet Arla Foods Amba Holstebro Mejeri og Holstebro Flødeost miljøgodkendelse til at øge produktionen af smør og blandingsprodukter samt produktionen af Flødeost. Endvidere gives der tilladelse til opførelse af kølelager samt containerbygning i tilknytning til det eksisterende byggeri.

Miljøcenter Århus har endvidere truffet afgørelse om, at Arla Foods Amba Holstebro Mejeri ikke er omfattet af bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Afgørelserne fås ved henvendelse til Miljøcenteret.
Spørgsmål om afgørelserne eller henvendelse om at få tilsendt afgørelserne rettes til:
Hans Weber
Tlf.: 72 54 82 32
e-mail:
Der kan klages over afgørelserne til Miljøklagenævnet. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.
En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
E-mail:
senest den 27. februar 2008 kl. 16.00.
Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.
Hvis sagen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.
Ikke VVM-pligt
I forbindelse med sagens behandling, er der foretaget en VVM-screening, hvor det er vurderet, at
projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er VVM- pligtig.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse (planlovens § 58 og 59).

Klage skal indgives senest den 27. februar 2008 kl. 16.00.
Klager skal sendes direkte til:
Naturklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K.
eller som e-post til
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret.
Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside .

Hvis sagen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.