Arla Foods Amba Hobro Mejericenter - ikke omfattet af risikobekendtgørelsen

Miljøcenter Århus vurderer, at Arla Foods Amba Hobro Mejericenter ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen.

Miljøcenter Århus har den 30. marts 2007 modtaget anmeldelse af køleanlægget på Arla Foods Amba Hobro Mejericenter jf. § 21 i bekendtgørelse 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørelsen).
Mejeriet har anmeldt et oplag af ammoniak på 2,5 tons ammoniak. Oplaget repræsenterer driftsfyldningen i mejeriets køleanlæg.
Afgørelse
Miljøcenter Århus vurderer, at Arla Foods Amba Hobro Mejericenter ikke er omfattet af bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.
Baggrund for afgørelsen
I risikobekendtgørelsens § 1 stk. 2, nr. 2, litra b, fastsættes en særlig tær-skelværdi på 5 tons for ammoniak i anlæg eller oplag, der ligger mindre end 200 m fra boligområder, institutioner eller tilsvarende arealanvendelse, hvor mange mennesker opholder sig.
Hobro Mejericenter har en beholdning af ammoniak på mindre end 5 tons. Mejeriet er dermed ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen.
Offentliggørelse og klagevejledning
Denne afgørelse vil blive annonceret i Hobro Avis tirsdag den 6. november 2007.
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af:

  • Ansøgeren
  • Enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • Kommunalbestyrelsen
  • Sundhedsstyrelsen
  • Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. § 99 og § 100 i lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse (miljø-beskyttelsesloven)
  • Lokalforeninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen


En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
Klagen skal være modtaget senest den
4. december 2007 inden kl. 16.00.

Vi sender herefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med det materiale der er anvendt ved behandling af sagen.

Virksomheden får besked, hvis vi modtager en klage.
Søgsmål
Et eventuelt søgsmål i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene senest den 4. juni 2008.