Afgørelse - VVM-screening af udvidelse af aktiviteterne på Kemira Water Denmark A/S, Horsens

Miljøcenter Århus har den 20. juni 2007 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelse af aktiviteterne på Kemira Water Danmark A/S, Horsens.

Miljøcenter Århus har den 20. juni 2007 modtaget Deres ansøgning om miljøgodkendelse
af udvidelse af aktiviteterne på Kemira Water Danmark A/S, Horsens. Der er tale om udvidelse af tankoplaget på Jens Hjernøesvej 6,
anlæg til fortynding af svovlsyre på Jens Hjernøesvej 6-8 og emballagelager
til kemiske produkter på Jens Hjernøesvej 13.
Miljøcenter Århus vurderer, at virksomheden er omfattet af bilag 2, punkt 6a og 6e i bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.
På baggrund heraf har Miljøcenter Århus foretaget en screening af de ansøgte ændringer efter VVM-bekendtgørelsens bilag 3.
Afgørelse
Miljøcenter Århus har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelsens § 3, stk. 2. Begrundelsen for afgørelsen kan ses i notatet:
VVM-screeningsnotat Kemira Water Denmark A/S, Horsens
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som De har beskrevet for Miljøcenteret og de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.
Hvis projektet ændres til skade for miljøet, er bygherren forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring – jf. bekendtgørelsens § 2 med henblik på at få afgjort om ændringen er VVM-pligtig. Klagevejledning og offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres i Horsens Posten den 12. september 2007 og kan ses på Miljøcenter Århus hjemmeside.
Afgørelsen kan indenfor 4 uger efter offentliggørelsen påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen (planlovens § 58 og § 59).
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes direkte til:
Naturklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København V.
Klagen skal senest være modtaget i Naturklagenævnet den 10. oktober 2007.
Gebyr på klage
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klager sende en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .
Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.
Betingelser mens en klage behandles
Ved klage over afgørelsen om ikke VVM-pligt kan Naturklagenævnet eventuelt bestemme, at miljøgodkendelsen ikke må udnyttes. Endvidere kan nævnet påbyde, at eventuelle igangsatte bygge- og anlægsarbejder standses.
Søgsmål
Et søgsmål i forhold til VVM-afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.