Afgørelse - Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder på Kemira Water Denmark A/S, Horsens

Kemira Water Danmark A/S har med e-mail af 20. juni 2007 søgt om miljøgodkendelse af udvidelse af tankoplaget.


Kemira Water Danmark A/S har med e-mail af 20. juni 2007 søgt om miljøgodkendelse af udvidelse af tankoplaget på Jens Hjernøesvej 6, anlæg til fortyndig af svovlsyre på Jens Hjernøesvej 6-8 og emballagelager til kemiske produkter på Jens Hjernøesvej 13.
Virksomheden har med e-mail af 22. august 2007 søgt om tilladelse til at igangsætte bygge- og anlægsarbejder af tankgård på Jens Hjernøesvej 6, anlæg til fortynding af svovlsyre på Jens Hjernøesvej 6-8 og lagerbygning på Jens Hjernøesvej 13, før der foreligger miljøgodkendelse.
Afgørelse
Miljøcenter Århus tillader hermed i henhold til miljøbeskyttelseslovens 1 § 33 stk. 2, at virksomheden påbegynder bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger miljøgodkendelse af udvidelse af tankoplaget på Jens Hjernøesvej 6, anlæg til fortynding af svovlsyre på Jens Hjernøesvej 6-8 og emballagelager til kemiske produkter på Jens Hjernøesvej 13.
Byggeriet sker på virksomhedens ansvar. Tilladelsen begrænser ikke de vilkår, Miljøcenteret efterfølgende kan fastsætte i miljøgodkendelsen. Det bemærkes, at selv om virksomheden evt. når at afslutte bygge- og anlægsarbejdet, må driften ikke påbegyndes, før miljøgodkendelsen er meddelt.
Baggrund for afgørelsen
I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, kan der meddeles tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder, før der er givet miljøgodkendelse, hvis arbejdet sker i overensstemmelse med en lokalplan eller byplanvedtægt.
Det er en forudsætning, at det vurderes, at der vil kunne opnås miljøgodkendelse, dvs. at virksomheden vil kunne drives på stedet uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne. Horsens Kommune har oplyst, at de planmæssige forhold ikke giver anledning til bemærkninger i forhold til det ansøgte.
Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse
Miljøcenter Århus har foretaget en forhåndsvurdering af den forventede forurening fra det udvidede tankoplag og emballagelageret. Det vurderes, at virksomheden vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne i henhold til de vilkår for anlæggets etablering og drift, som senere vil blive fastsat i godkendelsen.
På denne baggrund vurderes det, at forudsætningen for at meddele tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder er til stede. Det skal bemærkes, at virksomheden er omfattet af bilag 2, punkt 6, i VVMbekendtgørelsen 2 .
Der er dags dato truffet særskilt afgørelse om, at det
ansøgte ikke er VVM-pligtigt. Det bemærkes endvidere, at det p.t. ikke er endelig afklaret, om virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen 3 .
Virksomhedens risikobetonede oplag ligger på Jens Hjernøesvej 20, dvs. adskilt fra Jens Hjernøesvej 6 og 13 og influerer således ikke på det ansøgte projekt. Det ansøgte vurderes ikke at påvirke virksomhedens risikoforhold.
Klagevejledning og offentliggørelse
Denne tilladelse vil blive annonceret i Horsens Posten den 12. september 2007, og på Miljøcenter Århus’ hjemmeside.

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af

  • ansøgeren
  • enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • kommunalbestyrelsen
  • Sundhedsstyrelsen
  • landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
  • lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt amtsrådet, at de ønsker underretning om afgørelsen

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
E-mail:
Klagen skal senest være modtaget i miljøcenteret den 10. oktober 2007 kl.16.00. Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.
Betingelser, mens en klage behandles Virksomheden vil kunne udnytte tilladelsen i den tid,
Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet.
Forudsætningen er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i tilladelsen. Udnyttes tilladelsen, indebærer dette dog ingen begrænsning i Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.
Søgsmål
Et eventuelt søgsmål i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige
og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning
3 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer