Afgørelse om VVM-pligt for Triazol-anlæg

Cheminova har den 28. september 2006 søgt om miljøgodkendelse af Tria-zol-anlæg (et anlæg til fremstilling af fungicider).

Cheminova har den 28. september 2006 søgt om miljøgodkendelse af Triazol-anlæg (et anlæg til fremstilling af fungicider).

Ansøgningen er drøftet på møder mellem Cheminova og Miljøcenter Århus den 5. og 22. marts 2007. Der er enighed om, at etableringen af anlægget er VVM-pligtigt. Cheminova anmodede om, at sagsbehandlingen blev fremskyndet mest muligt, hvilket indebærer, at der hurtigt træffes afgørelse om VVM-pligt og at forudgående høring udelades.

Afgørelse
Etableringen af det ansøgte Triazol-anlæg er omfattet af VVM-pligt, jf. § 3 stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet, se klagevejledning.

Begrundelse for afgørelsen
Triazolanlægget etableres ved at ombygge/udvide et anlæg, som tidligere bl.a. har produceret kaliumsorbat. Der sker således en hel eller delvis ændring af anlæg, proces (råvarer og hjælpestoffer) og produkt.

Det ansøgte Triazolanlæg er isoleret set et integreret kemisk anlæg, bilag 1, pkt. 6 i VVM-bekendtgørelsen. Der er ikke nogen nedre grænse i bilagspunktet.

Da oplaget af dimethylsulfat er større end tærskelværdien for kolonne 3 (§ 5) i risikobekendtgørelsen (nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer) er Triazol-anlægget desuden isoleret set omfattet af bilag1, pkt. 25, i VVM-bekendtgørelsen.

Ændringen af produktionen og af de anvendte stoffer er så væsentlig, at en fornyet anmeldelse af anlægget i henhold til risikobekendtgørelsens § 5 er påkrævet.

Da ændringerne i sig selv er så store, at de opfylder kriterierne i bilag 1, ændrer det ikke på VVM-pligten, hvis anlægget er tænkt integreret i eller er funktionelt sammenhængende med virksomhedens andre anlæg.

Sagens oplysninger
Det fremgår af ansøgningen, at Triazol-anlægget etableres ved ombygning og udbygning af et produktionsanlæg, det tidligere har været anvendt til fremstilling af bl.a. kaliumsorbat. Fremstillingen af triazolerne, flutriafol og eventuelt fluzinam, vil foregå ved en række batch-processer, hvor der vil blive anvendt en del kemikalier, som ikke tidligere er anvendt. Projektet indebærer ligeledes, at der installeres nyt procesudstyr, at rørføringer ændres, og at fremtidig brug af eksisterende udstyr ændres.

I produktionen vil blive anvendt bl.a. dimethylsulfat, som er opført på bilag 1, del 1 i risikobekendtgørelsen. Oplaget vil være væsentlig større end tærskelværdien for kolonne 3, hvorfor anlægget bliver omfattet af bekendtgørelsens § 5.

Klagevejledning
Afgørelsen vil blive annonceret i Dagbladet Holstebro•Struer den 28. marts 2007.
Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages af:

  • Cheminova
  • enhver med retlig interesse i sagens udfald
  • landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer
  • miljøministeren

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes direkte til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Klagen skal være modtaget i Naturklagenævnet senest 4 uger fra offentliggørelsen, dvs. den 25. april 2007.
Gebyr på klage
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klager sende en opkrævning på gebyret.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.
Søgsmål
Et eventuelt søgsmål i forhold til VVM-afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.


Med venlig hilsen

Birgitte D. Langsted
Kontorchef

Anders T. Kristensen
Biolog

 

Kopi til:
Lemvig Kommune,
Embedslægeinstitutionen Midtjylland,
Arbejdstilsynet,
Beredskabsstyrelsen,
Danmarks Naturfredningsforening,
Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomiteen i Thyborøn-Harboøre Kommune, BR@lemv