Afgørelse om VVM-pligt for afbrænding af borespåner på Måbjergværket

Dong Energy Generation A/S har den 16. marts 2007 fremsendt ansøgning om miljøgodkendelse af afbrænding af borespåner på Måbjergværket.

Dong Energy Generation A/S har den 16. marts 2007 fremsendt ansøgning om miljøgodkendelse af afbrænding af borespåner på Måbjergværket.
Borespåner er udboret materiale fra undergrunden og stammer fra boringer efter olie og gas i Nordsøen. Den typiske sammensætning er 70 % faststof, 20 % vand og 10 % olie. Brændværdien er på 3,5 MJ/kg. Borespånerne er klassificeret som farligt affald med EAK-kode 010505.
I henhold til ansøgningen om miljøgodkendelse forventes afbrændt 5.000 tons borespåner pr. år. Den maksimale dosering i forhold til andet affald vil være 16 %. I løbet af et døgn forventes tilført borespåner i 12 timer – i alt 40 tons borespåner tilføres over de 12 timer. Som gennemsnit over et år forventes mængden af borespåner at udgøre 3 % af affaldsmængden på anlægget.

Aktiviteten med afbrænding af farligt affald er ikke omfattet af anlæggets nuværende miljøgodkendelse.
Afgørelse
Anlæg til bortskaffelse af farligt affald ved forbrænding er omfattet af bilag 1 punkt 9 i VVM-bekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006).

Da der med forbrænding af farligt affald er tale om en ny aktivitet på virksomheden, som indebærer at anvendelsen af det bestående anlæg skifter karakter må den ansøgte afbrænding af borespånerne ikke finde sted, før der er vedtaget kommuneplanretningslinjer ledsaget af en redegørelse, der indeholder en vurdering af anlæggets virkning på miljøet, og der skriftligt er meddelt tilladelse til ændringen.

Afgørelsen er truffet efter § 3, stk. 1 i VVM-bekendtgørelsen.

Offentliggørelse
Afgørelsen vil blive offentliggjort i forbindelse med VVM-procedurens igangsættelse (den indledende indkaldelse af ideer og forslag).

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.
Klagen skal sendes direkte til:
Naturklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K.
eller som e-mail til:   
inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr.
Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvist medhold.
Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside .
Miljøcentrets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra den offentlige bekendtgørelse.