Energinet.dk, Gaslager A/S - Afgørelse om VVM

Energinet.dk, Gaslager A/S ønsker at udvide lagerkapaciteten på Naturgaslager Ll. Torup.

Energinet.dk, Gaslager A/S ønsker at udvide lagerkapaciteten på Naturgaslager Ll. Torup.

Inden projektet kan gennemføres skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, en miljøgodkendelse og en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-redegørelse).

Projektet

Naturgassen oplagres i kaverner, som er hulrum udskyllet i en salthorst cirka 1.500 under jordoverfladen. Hver kaverne er 200 – 300 meter høje og er 50- 65 meter i diameter.

Den ønskede udvidelse sker i to omgange: Ved genudskylning af de eksisterende 7 kaverner samt ved etablering af 9 nye kaverner.

Energinet.dk, Gaslager A/S ønsker som udgangspunkt at udskylle kavernerne på samme måde, som tidligere er anvendt: Fra Hjarbæk Fjord tages der vand ind, der pumpes ned i salthorsten. Efter at vandet har opløst saltet, ledes det kontrolleret ud i Lovns Bredning.

Afgørelse om VVM

Miljøcentrets afgørelse om, at udvidelsen af naturgaslager Ll. Torup er omfattet af VVM-reglerne kan påklages.

Afgørelsen er truffet efter § 3, stk. 1 i VVM-bekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006).

Afgørelsen kan også fås ved henvendelse til:
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Tlf. 72 54 05 00
E-mail:

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlige spørgsmål af enhver med retlige interesser i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal sendes direkte til:
Naturklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K
eller som e-mail til
inden den 15. maj 2008.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside: www.nkn.dk .

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 16. oktober 2008.