ARLA Foods amba, Danmark Protein - afgørelse om ikke godkendelses-pligt

Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at ARLA Foods amba, Danmark Protein, kan tage en permeattørrer i drift, og foretage etablering af nyt NF-RO anlæg, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at ARLA Foods amba, Danmark Protein, Sønderupvej 26, 6920 Videbæk kan tage en permeattørrer i drift, og foretage etablering af nyt NF-RO anlæg, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.
Læs hele afgørelsen:


Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til:
Peter Holm
Virksomhedskontoret
Tlf.: 7254 8261
E-mail: .

Der kan klages over afgørelsen til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Eller e-mail:
senest den 2. januar 2008 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis sagen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

I forbindelse med sagens behandling er der foretaget en VVM-screening, hvor det er vurderet, at
projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er VVM- pligtig.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse (planlovens § 58 og 59).

Klage skal indgives senest den 2. januar 2008 kl. 16.00.

Klager skal sendes direkte til:
Miljø- og Fødevareklagenævnet
Toldboden 2
8800 Viborg
eller e-mail:  

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret.
Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Hvis sagen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.