Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for udskiftning af havnekraner på Studstrupværket

Miljøcenter Århus vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1, er derfor ikke nødvendig.

Miljøcenter Århus vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1, er derfor ikke nødvendig.
Oplysninger i sagen
I brev af 6. september 2007 har Dong Energy oplyst, at man ønsker at udskifte de 3 eksisterende havnekraner på Studstrupværket med 2 nye.
Baggrunden for udskiftningen er at:

  • De eksisterende kraner er så gamle, at det er vanskeligt at skaffe reservedele til dem
  • To nye kraner vil have den samme kapacitet som de tre eksisterende
  • De nye kraner er mindre energiforbrugende pr. ton losset kul, end de eksisterende er
  • De nye kraner emitterer mindre støj end de eksisterende

De nye kraner vil i stort omfang visuelt fremstå som de eksisterende.
Vore bemærkninger
Aktiviteterne på Studstrupværkets havnekaj er omfattet af miljøgodkendelser af 16. december 1993 og 13. november 1997. I miljøgodkendelserne er der blandt andet fastsat grænser for støv og støj fra hele kraftværksområdet herunder fra havnekajen. De relevante gældende vilkår i miljøgodkendelserne vil fortsat være i kraft, og de nye havnekraner vil derfor miljømæssigt være underlagt de samme miljømæssige forhold som de eksisterende.
På baggrund af de foreliggende oplysninger er det vor vurdering, at udskiftning af havnekranerne kan ske inden for de gældende miljøgodkendelser.
Vi skal gøre opmærksom på, at i henhold til bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter skal den som vil foretage støv- eller støjfrembringende nedrivningsaktiviteter forud anmelde dette til kommunalbestyrelsen, der kan fastsætte vilkår eller nedlægge forbud over for aktiviteten.
(Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse.)
Endvidere skal Århus Kommune forholde sig til udskiftningen i relation til lokalplan 119, som er gældende for området.
Klagevejledning
Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 påklages til Miljøklagenævnet af:

  • ansøgeren
  • enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • kommunalbestyrelsen
  • embedslægeinstitutionen
  • landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
  • lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
E-mail:
Klagen skal senest være modtaget den 9. oktober 2007 kl. 16.00.
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.
Betingelser, mens en klage behandles
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.
Søgsmål
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.