Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ny trykluftscentral

Miljøcenter Århus har den 8. september 2008 modtaget ansøgning fra Arinco, Arla Foods amba om etablering af ny trykluftscentral.


Miljøcenter Århus har den 8. september 2008 modtaget ansøgning fra Arinco, Arla Foods amba om etablering af ny trykluftscentral.

Afgørelse
Miljøcenter Århus vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens 1 § 33, stk. 1, er derfor ikke nødvendig.

Oplysninger i sagen
Grundet behov for opgradering af det nuværende kompressoranlæg, er det nødvendigt for virksomheden at etablere en tilbygning for selv installationen. Ved centralens etablering er der af Grontmij Carl Bro A/S Acoustica opstillet støjkrav til leverandører af anlægskomponenter, som selve bygningen, montageport, ventilationsåbning samt ventilations- og køleanlæg.
Der er fremsendt støjdokumentation den 8. september 2008, der viser, at vilkår 3.3.1 i miljøgodkendelse for den samlede virksomhed af 20. december 2008 kan overholdes. Af dokumentationen ses, at støjbidraget i omgivelserne ikke forøges. Efter etablering af centralen kontrolleres det ved målinger, om anlæggene lever op til de opstillede støjkrav.

Miljøcenterets vurdering
Det er Miljøcenter Århus' vurdering, at det ansøgte projekt kan gennemfø-res indenfor virksomhedens gældende miljøgodkendelse for den samlede virksomhed af 20. december 2000.
Det eftervises ved støjmålinger, når centralen er etableret, at støjvilkår 3.3.1. i gældende miljøgodkendelse for den samlede virksomhed af 20. december 2000 er overholdt.

Klagevejledning
Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 påklages til Miljøklagenævnet af:

  • ansøgeren
  • enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • kommunalbestyrelsen
  • embedslægeinstitutionen
  • landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-geret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
  • lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-retning om afgørelsen

Afgørelsen vil blive annonceret i Herning Folkeblad onsdag den 17. september 2008.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-post: .
Klagen skal senest være modtaget den 15. oktober 2008 kl. 16.00.

Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

Betingelser, mens en klage behandles
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Miljøklagenævnet be-handler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.

Søgsmål
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.

1   Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse.