Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for lagerhal på Scanflavour A/S

Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Scanflavour A/S kan etablere en lagerhal uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Scanflavour A/S, Hobrovej 1, 9632 Møldrup kan etablere en lagerhal på Erhvervsvej 12, 9632 Møldrup, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til:
Bente Jørgensen
tlf.nr. 72 54 82 58
e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.
En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
e-mail:
senest den 27. februar 2008 kl. 16.00.
Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.