Affaldscenter Århus, Forbrændingsanlægget - miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøministeriet Miljøcenter Århus, har givet Affaldscenter Århus, Forbrændingsanlægget miljøgodkendelse til ombygning af fyrrum på ovnlinjerne 1 og 2 og etablering af røggaskondensering.

Miljøgodkendelse

Miljøministeriet Miljøcenter Århus, har givet Affaldscenter Århus, Forbrændingsanlægget miljøgodkendelse til ombygning af fyrrum på ovnlinjerne 1 og 2 og etablering af røggaskondensering.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Århus er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt.
Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg
eller
senest den 28. maj 2008 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Ikke VVM-pligt

Miljøministeriet Miljøcenter Århus har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for ombygning af fyrrum på ovnlinjerne 1 og 2 og etablering af røggaskondensering på Affaldscenter Århus, Forbrændingsanlægget, Ølstedvej 20, 8200 Århus N.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til:
Naturklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K
eller som e-post til

Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 28. maj 2008.

Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr.
Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

For begge afgørelser gælder :

Afgørelserne kan ses på Miljøcenterets hjemmeside www.aar.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.
Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 82 94 eller .

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.
Fristen regnes fra annonceringsdatoen.