Afgørelse: Farmfood A/S er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen

Miljøcenter Århus har truffet afgørelse om, at Farmfood A/S, Havnevej 73, 9670 Løgstør, ikke er omfattet af bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Afgørelse om, hvorvidt Farmfood A/S, Havnevej 73, 9670 Løgstør er omfattet af Miljøministeriets Risikobekendtgørelse
Miljøcenter Århus har den 26. marts 2007 modtaget anmeldelse af køleanlægget på Farmfood jf. § 21 i bekendtgørelse 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørelsen).
Miljøcenter Århus har modtaget supplerende oplysninger til anmeldelsen den 29. maj 2007. Farmfood A/S bemærker i anmeldelsen, at virksomheden ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen, idet der indenfor en afstand af 200 m fra virksomheden ikke er boligområder, institutioner eller tilsvarende arealanvendelse, hvor mange mennesker opholder sig.
I det indsendte materiale oplyses det, at køleanlægget på Farmfood A/S er påfyldt ca. 7,5 tons ammoniak.
Afgørelse
Miljøcenter Århus vurderer, at Farmfood A/S ikke er omfattet af bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2007 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.
Miljøcentrets bemærkninger
I risikobekendtgørelsens § 1 stk. 2, nr.2, litra b, fastsættes en særlig tærskelværdi på 5 tons for ammoniak i anlæg eller oplag, der ligger mindre end 200 m fra boligområder, institutioner eller tilsvarende arealanvendelse, hvor mange mennesker opholder sig.
En virksomhed bliver kun til en risikovirksomhed efter denne særregel, hvis begge forhold er opfyldt. Jf. Miljøstyrelsens fortolkningsbidrag af 27. august 2007 til risikobekendtgørelsen, skal et boligområde forstås som et område, hvor der opholder sig eller planlægges at opholde sig 150 personer eller mere.
Som boligområde regnes også områder, som i kommune- eller lokalplan er udlagt til eller som faktisk anvendes til boligområde eller sommerhusområde, eller blandet bolig- og erhvervsområde med overvægt af boliger.
Institutioner skal forstås som typiske offentlige virksomheder som hospitaler, plejehjem, børnehaver, skoler og lignende med mindst 10 personer, som kræver særlig hjælp til at flytte sig.
Farmfood A/S har en beholdning af ammoniak på mere end 5 tons men der er ikke boligområder, institutioner eller anden tilsvarende arealanvendelse 2 hvor mange mennesker opholder sig inden for en radius af 200 m fra virksomheden.
Miljøcenter Århus vurderer på denne baggrund, at Farmfood A/S ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen.
Offentliggørelse og klagevejledning
Denne afgørelse vil blive annonceret i Vesthimmerlands Folkeblad den 19. september 2007 og kan ses på Miljøcentrets Hjemmeside.
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af:

  • Ansøgeren
  • Enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • Kommunalbestyrelsen
  • Sundhedsstyrelsen
  • Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. § 99 og § 100 i lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse miljøbeskyttelsesloven)
  • Lokalforeninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:

Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
E-mail:
Klagen skal være modtaget senest den 17. oktober 2007 inden kl. 16.00.
Vi sender herefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med det materiale der er anvendt ved behandling af sagen.
Virksomheden får besked, hvis vi modtager en klage.
Søgsmål
Et eventuelt søgsmål i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene senest den 19. marts 2008.