Afgørelse: Danish Crown Horsens er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen

Miljøcenter Århus har den 30. marts 2007 modtaget anmeldelse fra Danish Crown Horsens via Horsens Kommune om et oplag af ammoniak på 48,9 tons ammoniak.

Afgørelse om, hvorvidt virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer1 .

Miljøcenter Århus har den 30. marts 2007 modtaget anmeldelse fra Danish Crown Horsens via Horsens Kommune om et oplag af ammoniak på 48,9 tons ammoniak. Oplaget repræsenterer ifølge anmeldelsen den samlede driftsfyldning i slagteriets køleanlæg.

Afgørelse efter risikobekendtgørelsens § 1, stk. 4
Danish Crown, Østbirkvej 2, 8700 Horsens er ikke omfattet af bekendtgø-relse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Baggrund for afgørelsen
I risikobekendtgørelsens § 1 stk. 2, nr. 2, litra b, fastsættes en særlig tær-skelværdi på 5 tons for ammoniak i anlæg eller oplag, der ligger mindre end 200 m fra boligområder, institutioner eller tilsvarende arealanvendelse, hvor mange mennesker opholder sig.
Jf. Miljøstyrelsens fortolkningsbidrag af 27. august 2007 til risikobekendtgø-relsen, skal et boligområde forstås som et område, hvor der opholder sig eller planlægges at opholde sig 150 personer eller mere. Som boligområde regnes også områder, som i kommune- eller lokalplan er udlagt til eller som faktisk anvendes til boligområde eller sommerhusområde, eller blandet bolig- og erhvervsområde med overvægt af boliger.
Institutioner skal forstås som typiske offentlige virksomheder som hospitaler, plejehjem, børnehaver, skoler og lignende med mindst 10 personer, som kræver særlig hjælp til at flytte sig.
Danish Crowns slagteri i Horsens har en beholdning af ammoniak på mere end 5 tons, men der er ingen beboelser eller institutioner indenfor 200 meter af virksomhedens køleanlæg.

Figur 1: Danish Crown Horsens. Yderste ring repræsenterer 200 m. zonen omkring virksomheden

Klagevejledning og søgsmål
Denne afgørelse vil blive annonceret i Horsens Posten den 3. oktober 2007 og kan ses på Miljøcenterets hjemmeside.

Afgørelsen
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af:

  • ansøgeren
  • enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • kommunalbestyrelsen
  • Sundhedsstyrelsen
  • landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-geret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
  • lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
E-mail:
Klagefristen udløber den 31. oktober 2007 kl. 16.00.
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

Søgsmål
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

1: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.