Afgørelse: Danish Crown Aalborg Øst er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen

Afgørelse om, hvorvidt virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Afgørelse om, hvorvidt virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.
Miljøcenter Århus har den 10. april 2007 modtaget anmeldelse fra Danish Crown Aalborg via Aalborg Kommune om et oplag af ammoniak på 4,3 tons ammoniak. Oplaget repræsenterer ifølge anmeldelsen driftsfyldningen i slagteriets køleanlæg.

Afgørelse efter risikobekendtgørelsens § 1, stk. 4
Danish Crown, Svanningevej 1, 9220 Aalborg Øst er ikke omfattet af be-kendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Baggrund for afgørelsen
I risikobekendtgørelsens § 1 stk. 2, nr. 2, litra b, fastsættes en særlig tær-skelværdi på 5 tons for ammoniak i anlæg eller oplag, der ligger mindre end 200 m fra boligområder, institutioner eller tilsvarende arealanvendelse, hvor mange mennesker opholder sig.

Danish Crowns slagteri i Aalborg Øst har en beholdning af ammoniak på mindre end 5 tons. Slagteriet er dermed ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen.

Klagevejledning og søgsmål
Denne afgørelse vil blive annonceret i Vejgaard Avis den 3. oktober 2007 og kan ses på Miljøcenterets hjemmeside.

Afgørelsen
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af:

  • ansøgeren
  • enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • kommunalbestyrelsen
  • Sundhedsstyrelsen
  • landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
  • lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreativeinteresser som formål, og som har ønsketunderretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
E-mail:
Klagefristen udløber den 31. oktober 2007 kl. 16.00.
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljøgodkendelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.
Søgsmål
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.