AarhusKarlshamn Denmark A/S - miljøgodkendelse til nyt fraktioneringsanlæg

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har givet Aarhus Karlshamn Denmark A/S miljøgodkendelse til etablering af et nyt fraktioneringsanlæg på ovennævnte adresse. Godkendelsen omfatter endvidere ændring af vilkår i eksisterende tilladelse til udledning af kølevand til Slippen.

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har givet Aarhus Karlshamn Denmark A/S miljøgodkendelse til etablering af et nyt fraktioneringsanlæg på ovennævnte adresse.
Godkendelsen omfatter endvidere ændring af vilkår i eksisterende tilladelse til udledning af kølevand til Slippen.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Århus er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt.
Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen.

Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos: Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
senest den 26. marts 2008 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan ses på Miljøcenterets hjemmeside www.aar.mim.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på
Tlf. 72 54 82 95
eller e-mail:

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.