AarhusKarlshamn Denmark A/S, Oliefabrik, Slipvej 1, Århus Havn - miljøgodkendelse

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har givet AarhusKarlshamn Denmark A/S miljøgodkendelse til ændringer i afkariteneringsanlæg

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har givet AarhusKarlshamn Denmark A/S miljøgodkendelse til ændringer i afkariteneringsanlæg på ovennævnte adresse. Afgørelsen omfatter endvidere revurdering af de eksisterende miljøgodkendelser for anlægget.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Århus er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt.
Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98 – 100.

Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
senest den 7. maj 2008 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan også fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på:
Tlf. 72 54 82 95
eller e-mail:

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.