Århus Slagtehus A/S - Revurdering

Miljøcenter Århus har foretaget revurdering af Århus Slagtehus A/S' miløgodkendelser.

Miljøcenter Århus har foretaget en rutinemæssig revurdering af Århus Slagtehus A/S' miljøgodkendelser.

Afgørelsen kan ses på Miljøcenterets hjemmeside eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. ´

Spørgsmål om afgørelsen besvares på:
Ttlf. nr. 7254 8212
eller e-mail

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Statens Miljøcenter er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt.
Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen kan klage til Miljøklagenævnet over afgørelsen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail:
senest den 4. juni 2008 kl. 16.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis ovenstående afgørelser ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.