Aalborg Portland - afgørelse om ikke godkendelsespligt og afgørelse om ikke VVM-pligt

Aalborg Portland er meddelt afgørelse om ikke godkendelsespligt samt afgørelse om ikke VVM-pligt for forsøg med afbrænding af glycerin

Afgørelse om ikke godkendelsespligt
Miljøministeriet Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Aalborg Portland, Rørdalsvej 44, 9100 Aalborg, kan foretage forsøg med afbrænding af glycerin, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være hos:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
senest den 25. juni 2008.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelse om Ikke VVM-pligt
Miljøministeriet Miljøcenter Århus har lavet en screening af de miljøeffekter, afbrænding af glycerin på Aalborg Portland vil have.

På baggrund af screeningen har Miljøcenter Århus truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for afbrænding af glycerin på Aalborg Portland.

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til:
Naturklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K
eller som e-post til .
Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet senest den 25. juni 2008 .

Naturklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr.
Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget.
Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

For begge afgørelser gælder :
Afgørelserne kan ses på Miljøcenterets hjemmeside www.aar.mim.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.
Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 8241 eller .dk.

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.