Samlet godkendelse af faciliteter og produktion på Novo Nordisk A/S, Kalundborg

07-02-2019
Genteknologi

Miljøstyrelsen har udarbejdet en samlet godkendelse af faciliteter og produktion med genetisk modificeret gær til fremstilling af aktive farmaceutiske ingredienser på Novo Nordisk A/S, 4400 Kalundborg.

Godkendelsen erstatter en række tidligere meddelt godkendelser.

Godkendelsen kan læses her. Den er tidsbegrænset til den 7. februar 2027.
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af blandt andet enhverv, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klage skal indgives via Klageportalen, som der findes et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klager skal betale et gebyr.

Klage skal indgives senest den 7. marts 2019.

En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden.

Virksomheden kan under iagttagelse af de fastsatte vilkår udnytte godkendelsen fra datoen for afgørelsen, men en udnyttelse ændrer ikke på klagemyndighedens ret til at ændre afgørelsen.