Miljøstyrelsen har fornyet godkendelsen af Novozymes A/S, Kalundborgs produktion af Cellulase CU ved brug af genmodificerede organismer

11-07-2018
Genteknologi

Afgørelsen er en sammenskrivning af tidligere afgørelser og skal skabe bedre overblik over virksomhedens vilkår.

Godkendelsen kan læses her. Den er tidsbegrænset til den 11. juli 2026.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af blandt andet enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klage skal indgives via Klageportalen, som der findes et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klager skal betale et gebyr.

Klage skal indgives senest den 8. august 2018.

Virksomheden kan under iagttagelse af de fastsatte vilkår udnytte godkendelsen fra datoen for afgørelsen, men en udnyttelse ændrer ikke på klagemyndighedens ret til at ændre afgørelsen.

Miljøstyrelsen har samtidig accepteret brugen af en række andre genmodificerede organismer. Denne accept erstatter for alle organismers vedkommende tidligere meddelte accepter.