Godkendelsen erstatter en tidligere meddelt godkendelse

31-01-2019
Genteknologi

Godkendelsen erstatter tidligere godkendt salg af genmodificerede laboratoriemus af forskellige stammer.

Godkendelsen erstatter tidligere godkendt salg af genmodificerede laboratoriemus af forskellige stammer af 30. november 2010.

Godkendelsen kan læses her. Den er tidsbegrænset til den 31. januar 2027.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af blandt andet enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klage skal indgives via Klageportalen, som der findes et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klager skal betale et gebyr.

Klage skal indgives senest den 28. februar 2019.

Godkendelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen, jf. § 31, stk. 3, i genteknologiloven. En eventuel klage vil have opsættende virkning, indtil Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse foreligger, eller nævnet bestemmer andet.