Miljøstyrelsen har godkendt produktion af Major histocompatibility Complex II (MCHII) receptorer og FcRn med genetisk modificerede E.coli BL21

17-10-2018
Genteknologi

Virksomheden er flyttet til nye lokaler på Lersø Park Allé i København, og Miljøstyrelsen har godkendt de nye lokalet til fremstillingsvirksomhed med genmodificerede E.coli, der ikke kan overleve i miljøet

Godkendelsen erstatter en tidligere afgørelse af 4. august 2015. Produktionen omfatter mindre end ti liter produkt, og den genmodificerede organisme er tidligere godkendt af Miljøstyrelsen til produktion på virksomhedens gamle adresse. 

Godkendelsen kan læses her. Den er tidsbegrænset til den 16. oktober 2026.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af blandt andet enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klage skal indgives via Klageportalen, som der findes et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klager skal betale et gebyr.

Klage skal indgives senest den 14. november 2018.

Virksomheden kan under iagttagelse af de fastsatte vilkår udnytte godkendelsen fra datoen for afgørelsen, men en udnyttelse ændrer ikke på klagemyndighedens ret til at ændre afgørelsen.