Tilladelse til indvinding af råstoffer i bygherreområde 580-CA Lønstrup

07-03-2023

Kystdirektoratet meddeles hermed tilladelse til indvinding af råstoffer på havet i bygherreområde 580-CA Lønstrup.

Tilladelsen udstedes i henhold til § 20, stk. 2, nr. 3 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017.

Der gives tilladelse til at indvinde en samlet mængde på 2,5 mio. mmed en årlig mængdebegrænsning på 710.000 m3. Indvinding i området må kun ske med slæbesugning.

Tilladelsen træder i kraft efter klagefristens udløb, og er således gældende fra 5. april 2023 og indtil den maksimale tilladte indvindingsmængde er indvundet, dog senest til den 4. april 2033.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 1. Klagefristen udløber således den 4. april 2023. Klage skal ske via Klageportalen, som findes via Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside på https://naevneneshus.dk.

Tilladelsen kan ses på nedenstående link:

Tilladelse til indvinding af råstoffer i bygherreområde 580-CA Lønstrup