Nordværk I/S Energianlægget Aalborg: Miljøgodkendelse

10-03-2023

Miljøstyrelsen har givet Nordværk I/S Energianlægget Aalborg miljøgodkendelse til etab-lering af varmepumpe på ovnlinje 4.
Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om at etableringen af varmepumpen ikke medfører krav om supplerende BTR.

Klage skal være modtaget senest den 11. april 2023.

Miljøgodkendelse

Nordværk I/S ønsker at etablere en eldreven varmepumpe på røggasrensningen for ovnlinje 4 for at udnytte spildvarmen i røggassen. Med varmepumpen er det muligt at sænke røggastemperaturen via øget røggaskondensering, og herfra overføre energien til fjernvarmesystemet.

- Læs miljøgodkendelsen For Nordværk I/S Energianlægget Aalborg

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.