Afgørelse om at omlægning af gasledning og ny måle- og regulatorstation Kildedal ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

13-03-2023
Miljøvurdering

Miljøstyrelsen har afgjort at Energinet ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for projektet vedr. omlægning af gastransmissionsledning og opførelse af ny måle- og regulatorstation M/R kildedal.

Projektet er beliggende i Ballerup og Egedal Kommune.

Formålet med projektet er at etablere en ny gastransmissionsledning over en strækning på ca. 2 km og en ny måle- og regulatorstation M/R Kildedal samt efterfølgende at fjerne den eksisterende gastransmissionsledning og M/R station Måløv.

 

Afgørelsen om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, er truffet på baggrund af en screening efter miljøvurderingslovens § 21. Al relevant materiale kan tilgås nedenfor:

 

Journal nr.: 2022 - 45007

 

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen.

En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 10. april 2023.