Espoo - Høring om projekt Poseidon Havvindmøllepark i Sverige

30-03-2023
Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget høring om Havvindmøllepark Poseidon.

Danmark modtager informationen, da projektet kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger, og derfor gennemføres en høring af den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer.

Kort om projektet

I overensstemmelse med art. 3 i Espoo-konventionen underrettede den svenske Miljøstyrelse den 9. juni 2021 Danmark om den planlagte havvindmøllepark Poseidon. De danske myndigheder underrettede den svenske Miljøstyrelse den 24. aug. 2021, at de ønskede at deltage i en konsultation i henhold til Espoo-konventionen. Virksomheden, KonTiki AB, har nu indsendt ansøgning om tilladelse til byggeri og drift med to eksempler på vindmøller med flydende fundament,

der i eks. 1 svarer til et design med 94 mindre vindmøller (maks. Højde 260 m)

og i eks. 2 svarer til design med 61 større vindmøller (maks højde 340 m)

Amtsstyrelsen gennemfører nu et supplerede samråd med myndighederne for at sikre, at dokumenterne er tilstrækkelige inden kommende annoncering af ansøgningen. Nu er også de danske myndigheder inviteret der tidligere har udtalt sig om projektet, i høring for muligheden at give feedback på et tidligt tidspunkt, hvis der er behovet yderligere tilføjelser. Efter denne supplerende høring vil ansøgningen blive offentliggjort. Ved udmeldingen vil Danmark igen have mulighed for at deltage i høringen og afgive udtalelse herom.

Der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport af projektet som belyser de mulige grænseoverskridende miljøpåvirkninger, som projektet kan medføre.

 

Høringsmaterialet findes nedenfor:

- Poseidon ansøgning – KonTiki AB

- Miljøkonsekvensvurdering

- Natura2000 rapport

- Nautisk risikoanalyse

 

Bemærkninger til projektet

Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten samt planlagte foranstaltninger for at reducere eller fjerne potentielle grænseoverskridende virkninger på miljøet.

Hvis I ønsker at deltage i miljøvurderingsprocessen eller har bemærkninger til udkast til  Havvindmøllepark Poseidon med tilhørende miljøkonsekvensrapporten kan I sende dem til Obfuscated Emailmed angivelse af journalnummer:

2021-26387 senest den 26. april 2023

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj