Espoo - Høring om projekt ny anløbsbro med produktionsanlæg i England

16-03-2023
Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget høring om ny anløbsbro med produktionsanlæg, Immingham Green Energy Terminal projekt.

Danmark modtager informationen, da projektet kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger, og derfor gennemføres en høring af den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer.

Kort om projektet

Til orientering er den forslåede udvikling for en ny anløbsbro, i førtes omgang for et produktionsanlæg, der modtager import af grøn ammoniak fra Saudi-Arabien omdannet til grøn brint for at levere brint til mobilitet (H2 fM) marked. Den forslåede udvikling er beregnet til at håndtere en række flydende bulk produkter, herunder ammoniak og evt. flydende CO2 fra kulstoffangst og opbevaringsprojekter i fremtiden. Den påtænkte byggeplads ligger inden for eksisterende Port of Immingham ejendom, der støder op til sejlrenden på den sydlige bred af Humber Estruary

Der er udarbejdet en grænseoverskridende screeningsdokument som beskriver, hvad miljørapporten for projektet skal indeholde.

Høringsmaterialet findes nedenfor:

- Grænseoverskridende screeningsdokument

Udkast til plan med tilhørende miljøvurdering for projektet kan desuden ses på følgende hjemmeside:

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/legislation-and-advice/advice-notes/

 

Bemærkninger til afgrænsningsudtalelsen for projektet

Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger og ønsker til indholdet af miljørapporten/miljøkonsekvensrapporten samt planlagte foranstaltninger for at reducere eller fjerne potentielle grænseoverskridende virkninger på miljøet.

Hvis I ønsker at deltage i miljøvurderingsprocessen ellerhar bemærkninger til de planlagte forundersøgelser eller indholdet af den kommende miljørapport/miljøkonsekvensrapport, kan I sende dem til Obfuscated Email med angivelse af journalnummer: 2023-15650 senest den 14. april 2023.

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne