Espoo – Høring om projekt Havvindmøllepark ”Triton” i Sverige

28-03-2023
Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget høring om havvindmølleparkemn ”Triton” projekt.

Danmark modtager informationen, da projektet kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger, og derfor gennemføres en høring af den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer.

Kort om planen/projektet

Bygherren, OX2 AB planlægger at ansøge om tilladelse til at opføre og drive offshore vindmølleparken 'Triton' i svensk eksklusive økonomiske zone. Vindmølleparken er planlagt til omfatte op til 129 vindmøller med en samlet højde på maksimalt 370 meter, med en estimeret maksimal effekt på cirka 1700-1900 MW. Vindmøllerne vil blive forankret på fundamenter og et eller flere led med eksportkabler vil overføre den producerede elektricitet fra den enkelte offshore transformerstation til en onshore.

Den planlagte placering af vindmølleparken er omkring 30 kilometer syd for Ystad, Sverige.

Afstanden fra den planlagte vindmøllepark til Bornholm er omkring 37 km og omkring 47 km

fra den tyske ø Rügen, omkring 80 km fra det tyske fastland. Det

afstanden fra vindmølleparken til Polen er omkring 130 km.

 

Der er udarbejdet en miljørapport af projektet som belyser de mulige grænseoverskridende miljøpåvirkninger, som projektet kan medføre.

 

Høringsmaterialet findes nedenfor:

- ESBO-rapport Triton

- Bilag 1: Lydberegning Triton

- Bilag 2: Kumulative fotomontage Bornholm

- Bilag 3: Consultation opinions and responses for Espoo

 

Bemærkninger til projektet

Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger til miljørapporten samt planlagte foranstaltninger for at reducere eller fjerne potentielle grænseoverskridende virkninger på miljøet.

Hvis I ønsker at deltage i miljøvurderingsprocessen eller har bemærkninger til udkast til  projektet havvindmølleparken Triton med tilhørende miljøvurdering kan I sende dem til Obfuscated Email med angivelse af journalnummer: 2021-61583 senest den 9. maj 2023.

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj