Espoo - Høring om plan for havbaseret vindkraftpark "Västvind" i Sverige

28-03-2023
Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget høring om ”Västvind” plan

Danmark modtager informationen, da planen kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger, og derfor gennemføres en høring af den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer.

Kort om planen

Sverige underrettede Norge og Danmark den 22. november 2021 som potentielt interesserede om planer om en havvindmøllepark med projektnavnet "Västvind" på grænsen mellem Norra Kattegatt og Skagerack i den nordlige del af Nordsøen. Virksomheden har nu indsendt tilføjelser til scoping-høringen. Denne supplerende meddelelse er i overensstemmelse med artikel 3 i Espoo-konventionen.

Selskabet har nu til hensigt at afklare og supplere nogle dele af planlagte aktiviteter vedrørende eksempelvis forberedende undersøgelser, vindmåleudstyr og uddybning samt håndtering af uddybede masser men giv også en kort redegørelse for, hvordan projektet er forløbet. Tidligere afgivne bemærkninger vil fortsat blive behandlet i det fortsatte arbejde med miljøvurderingen, hvorfor denne tilføjelse alene henviser til vedlagte dokumentation og eventuelle bemærkninger hertil.

 

Der er udarbejdet en afgrænsningsudtalelse som beskriver, hvad miljørapporten for planen skal indeholde.

 

Høringsmaterialet findes nedenfor:

- Västvind vindkraftpark kompletterande samrådsunderlag

 

Bemærkninger til afgrænsningsudtalelsen for planen

Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger og ønsker til indholdet af miljøkonsekvensrapporten samt planlagte foranstaltninger for at reducere eller fjerne potentielle grænseoverskridende virkninger på miljøet.

Hvis I ønsker at deltage i miljøvurderingsprocessen ellerhar bemærkninger til de planlagte forundersøgelser eller indholdet af den kommende miljørapport/miljøkonsekvensrapport, kan I sende dem til Obfuscated Email med angivelse af journalnummer: 2021-63346 senest den 19. april 2023.

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne