Espoo - Høring om plan for den sektorielle havplan og målrettet dekanbonisering af olie og gas - Scotland

01-03-2023
Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget høring om den sektorielle havplan.

Danmark modtager informationen, da planen kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger, og derfor gennemføres en høring af den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer.

Kort om planen

Rundt om i Skotland er der potentiale til at udvinde betydelig energi ressourcer i form af vedvarende offshore vindenergiproduktion. Nogen udvidelse af offshore vindenergiproduktion i skotske farvande kræver anvendelse af marin fysisk planlægning på nationalt regionalt og lokalt plan til identificere områder, der kan være egnede til udvikling af havvind.

For at understøtte udviklingen af den sektorbestemte havplan gennemfører vi en socioøkonomisk og miljømæssig vurdering, dette omfatter SMV men også vurdering af habitatregulering

Der er udarbejdet en scoping rapport med bilag som beskriver, hvad miljørapporten for planen skal indeholde.

 

Høringsmaterialet findes nedenfor:

- Scoping rapport

- Bilag

 

Bemærkninger til afgrænsningsudtalelsen for planen

Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger og ønsker til indholdet af scopingrapporten samt planlagte foranstaltninger for at reducere eller fjerne potentielle grænseoverskridende virkninger på miljøet.

Hvis I ønsker at deltage i miljøvurderingsprocessen ellerhar bemærkninger til de planlagte forundersøgelser eller indholdet af den kommende miljørapport/miljøkonsekvensrapport, kan I sende dem til Obfuscated Email med angivelse af journalnummer: 2023-12248 senest den 31. mar. 2023.

 

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne