Auktion over råstofområder på havet forår 2023

08-03-2023

Miljøstyrelsen annoncerer herved efter anmodninger om afholdelse af auktion over et område på havet til råstofindvinding. Frist 11. april 2023, kl. 12.00.

Med henblik på at give eneret til efterforskning og indvinding af råstoffer i et nærmere afgrænset geografisk område på havet gennemfører Miljøstyrelsen auktioner, som beskrevet i bekendtgørelse nr. 1680 af 17. december 2018 om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen (råstofbekendtgørelsen).

Enhver, der ønsker at indvinde råstoffer på havet, kan indgive anmodning om afholdelse af auktion over et område. Reglerne om afholdelse af auktion fremgår af råstofbekendtgørelsens kapitel 5.

Oplysninger om tidsplan, forpligtelser og krav til anmodninger om afholdelse af auktion er beskrevet nærmere på styrelsens hjemmeside, som kan tilgås via nedenstående link:

Auktioner over råstofområder på havet

Bemærk, tidsfrist for indgivelse af anmodning om auktion er tirsdag den 11. april 2023, kl. 12.00, som er dagen efter påske. Miljøstyrelsen holder lukket hele uge 14 og spørgsmål til auktionen bedes derfor stillet senest torsdag den 30. marts.