§ 25-tilladelse til Landanlægget for Vesterhav Nord Havmøllepark

24-03-2023
Miljøvurdering

Miljøstyrelsen har meddelt Energinet og Vattenfall tilladelse til etablering af landanlægget til Vesterhav Nord Havmøllepark.
En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 21. april 2023.

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 25 stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 03/01/2023.

§ 25-tilladelsen inkl. bilag kan hentes her på siden eller fås ved henvendelse til MST via mail: Obfuscated Email som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Yderligere information om projektet kan tilgås via følgende link:
https://mst.dk/natur-vand/miljoevurdering/afsluttede-miljoevurderinger/landanlaeg-for-vesterhav-nord/

Journal nr.: 2021-53295

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af § 25-tilladelsen.